El konulan şirketlerden alacaklı olanların dikkatine

670 sayılı KHK’nın “Devir işlemlerine ilişkin tedbirler” başlıklı 5. maddesinin giderilmesinin amaçlandığı görülmektedir. Buna göre; kapatılan kurum ve kuruluşların alacağı olanların, alacağını kanıtlayan belgelerle 60 günlük hak düşürücü sürede (bu süre kaçırıldığında hak son bulacaktır), vakıflar yönünden Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ve diğerleri için de Maliye Bakanlığı’na başvurulması gerekmektedir. Başvuru süresi 17.08.2016 yürürlük tarihinden itibaren başlamakla […]

İhbar tazminatı,kıdem tazminatı ile asgari geçim indirimi alacağı, yıllık izin ücreti ve fazla mesai ücreti alacaklarının ödetilmesi hk.

24.05.2016 tarihli Yargıtay Kararı YARGITAY 9. Hukuk Dairesi 2014/35709 E. 2016/12356 K. Taraflar arasındaki, ihbar tazminatı, kıdem tazminatı ile asgari geçim indirimi alacağı, yıllık izin ücreti ve fazla mesai ücreti alacaklarının ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle reddine ilişkin hüküm süresi içinde duruşmalı olarak temyizen incelenmesi davacı avukatınca istenilmesi üzerine dosya incelenerek işin […]

670 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Tam Metni ve Ekleri

23 Temmuz 2016 CUMARTESİ   –   Resmî Gazete   –   Sayı : 29779 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA ALINAN TEDBİRLERE İLİŞKİN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Karar Sayısı: KHK/667 Olağanüstü hal kapsamında bazı tedbirler alınması; Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nca 22/7/2016 […]

TBB 47 Yaşında

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Yönetim, Disiplin, Denetleme Kurulu üyeleri, baro başkanları ve stajyer avukatlar TBB’nin 47. Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti. Türkiye Barolar Birliği heyeti, Aslanlı Yol’dan yürüyerek Büyük Önder Atatürk’ün mozolesine geldi. Feyzioğlu’nun, mozoleye çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunan heyet, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti. Feyzioğlu, […]

668 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ceza Soruşturma ve Kovuşturmaları Açısından Kısa Bir Değerlendirmesi

ANAYASANIN 120. MADDESİ UYARINCA İLAN EDİLEN OLAĞANÜSTÜ HAL ÇERÇEVESİNDE ÇIKARILAN 668 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN CEZA SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMALARI AÇISINDAN KISA BİR DEĞERLENDİRMESİ   1. 668 sayılı KHK’da soruşturma ve kovuşturma işlemlerine ilişkin hususlar 3. maddede düzenlenmiştir.2. Aşağıda açıklanan düzenlemeler, olağanüstü halin devamı süresince geçerlidir. 3. Bu düzenlemelerin uygulanacağı suçlar şunlardır: a. TCK, İkinci Kitap, […]

Avukatların baro kesenekleri ile staj kredi borçları yeniden yapılandırılıyor

19.08.2016 Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun ile avukatların ve stajyer avukatların baro kesenekleri ile staj kredi borçları yeniden yapılandırılıyor. Yapılan düzenleme ile bu borçlara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların, alacak asıllarının bu Kanunun yayımlandığı tarih olan 19.08.2016 tarihinden önce kısmen veya tamamen ödenmiş […]

Türkiye Barolar Birliği Başkanının adli yıl ile ilgili açıklaması

Adli Yıl açılış törenlerinin birleştirilmesi hususu, bir süredir Yargıtay Başkanlığıyla Başkanlığımız arasında görüşülmekteydi. Geçtiğimiz günlerde Yargıtay Başkanlığı tarafından, adresi bir otelin kongre merkezi olan adli yıl açılış törenine davet edildik. Bu davet üzerine, Türkiye Barolar Birliği Başkanının konuşma yapmayacağı bir törene katılımın ilkesel olarak mümkün olmayacağı düşüncemizi açıkladık. TBB Başkanının da açılış töreninde konuşma yapmasının […]

Çek Kanununda Yapılan Önemli Değişiklikler Nelerdir?

5941 sayılı Çek Kanununda 15.07.2016 kabul tarihli 6728 sayılı Kanunla önemli değişiklikler yapılmıştır. Muhatap banka; gerçek veya tüzel kişi adına açılması talep olunan çek hesaplarında bunların, sermaye şirketlerinde ayrıca yönetim organında görev yapanlar ile ticaret siciline tescil edilen şirket yetkililerinin çek hesabı açma yasağının bulunmadığı hususunu kontrol ederek, yasağın bulunmadığına ilişkin sorgulama sonucunu muhafaza eder. […]